Randers Musikfonds vedtægter

Vedtægter for den selveejende institution Randers Musikfond: 

§ 1. Navn:
Institutionens navn er Randers Musikfond

Randers Musikfond er en selvejende institution med hjemsted i Randers Kommune

§ 2. Formål:
Institutionens formål er at udbrede forståelsen af og kendskab til rytmisk musik, med hovedvægt på jazz og folkemusik ved:

    •    Arrangere musikarrangementer med hovedvægt på jazz - og folkemusik
    •    støtte musikarrangementer i Randers Kommune
    •    støtte afholdelse af musikfestivaler, hjemhørende i Randers kommune

§ 3. Bestyrelsen
Randers Musikfond ledes af en selvsupplerende bestyrelse på 7 medlemmer, som tilstræbes udpeget ligeligt fordelt blandt personer med interesse for/tilknytning til følgende i Randers Kommune:

    •    Musiklivet
    •    Handelslivet
    •    Kulturlivet

Genudpegning kan finde sted.

Randers Musikfond ledes af formanden, som vælges af bestyrelsen ved almindelig stemmeflerhed.

Bestyrelsen vælger ligeledes en næstformand.

Bestyrelsen supplere sig med indtil 2 personer med særlig kompetence uden stemmeret.

Ved eventuelle afstemninger, hvor stemmetaller er lige, er formandens (eller i dennes fravær af næstformanden ) stemme udslagsgivende.

Fonden kan træffe beslutninger i møder uanset antal fremmmødte medlemmer, såfremt der skriftligt er indkaldt til det pågældende møde med mindst 8 dages varsel.

Den selvejende institution tegnes af formanden ( eller i dennes fravær af næstformanden) i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan meddele prokura, enkelt eller kollektivt.

Bestyrelsen er forpligtet til årligt at orientere sponsorer og frivillige om fondens økonomi.

§ 4. Økonomi
Randers Musikfonds aktiver består af:
    •    Eventuelle overskud fra arrangementer, som er gennemført i henhold til formålsbestemmelserne
    •    Arv og gaver, der bliver skænket til fonden
    •    Andre tilskud eller sponsorater til formålet
Bestyrelsen er forpligtet til årligt at orientere sponsorer og frivillige om fondens aktiviteter og økonomi.

§ 5. Regnskab og revision
Den selvejende institutions regnskabsår følger kalenderåret.

Fondens regnskabsfører udarbejder årsregnskab på bestyrelsens vegne. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Årsregnskabet udarbejdes i forbindelse med god regnskabsskik og underskrives af den samlede bestyrelse,

Årsregnskabet revideres af et godkendt revisionsfirma og godkendes efterfølgende i et bestyrelsesmøde.

Årsregnskabet skal være udarbejdet senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

§ 6. Vedtægtsændringer og opløsning af Randers Musikfond
Eventuelle vedtægtændringer skal godkendes med mindst 75% majoritet. (Pt. 6 stemmer).

Randers Musikfond kn kun opløses , hvis den samlede bestyrelse vedtager dette i et møde, der er indkaldt til med mindst 14 dages varsel og med angivelse af forslag til opløsning.

Ved fondens opløsning skal fondens formue anvendes til at fremme fondens formål.

Bestyrelsens forslag om anvendelse af formue skal for at opnå gyldighed ligeledes godkendes af Randers Byråd.

Disse vedtægter erstatter vedtægter af 22 november 2006 for Randers Musikfond.

Nærværende vedtægter godkendt i
    •    Randers Byråd d.2 maj 2011
    •    Bestyrelsesmøde i Randers Musikfond den 9. maj 2011